Κτηματολόγιο και διαδικασίες quasi-Judicials

Η έκταση των οιονεί δικαστικών εξουσιών ενός Διευθυντή Κτηματολογίου περιλαμβάνει: (i) δουλείες (ii) ζητήματα πλειστηριασμών, (iii) συνοριακές διαφορές αλλά και (iv) την διόρθωση (τεχνικών) λαθών στις εγγραφές στο Μητρώο ή/και ακύρωση της ελαττωματικής εγγραφής.