Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ ν. Clappas Trading House Ltd, (2011) 1 Α.Α.Δ. 1200

Αμφισβητήθηκε η ύπαρξη ρήτρας δικαιοδοσίας. Η κυπριακή εταιρεία άρχισε να διανέμει προϊόντα επί προμήθειας. Η εμπορική αυτή συνεργασία δεν έμελλε να αντέξει στο χρόνο.

Στην υπόθεση Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ αμφισβητήθηκε η ύπαρξη ρήτρας δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου. Αυτό που αρχικώς αναδείχτηκε από την Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ (στο εξής ελλαδική εταιρεία) ως τέτοια πρόνοια, ήταν ο όρος ενός προσχεδίου της συμφωνίας, προσχέδιο όπως κατάφερε επιτυχώς να αποδείξει η κυπριακή Clappas Trading House Ltd (στο εξής κυπριακή εταιρεία).

Ύστερα από διαπραγματεύσεις, η κυπριακή εταιρεία άρχισε να διανέμει επί προμήθειας τα προϊόντα της Ελλαδικής εταιρείας. Η εμπορική αυτή συνεργασία δεν έμελλε να αντέξει στο χρόνο και προέκυψαν διαφορές, και η κυπριακή εταιρεία ήγειρε αγωγή εναντίον της ελλαδικής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αξιώνοντας αποζημιώσεις.

Η ελλαδική εταιρεία καταχώρησε σημείωση εμφάνισης υπό διαμαρτυρία και ζητήθηκε η αναστολή της διαδικασίας. Πρόβαλλε ως κύριο λόγο την αναρμοδιότητα του δικαστηρίου, αφού οι εταιρείες είχαν συνάψει Σύμβαση Διανομής, η οποία διελάμβανε και τη ρήτρα αποκλειστικής δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων και εφαρμογής του ελληνικού δικαίου. Η κυπριακή εταιρεία επικαλέστηκε ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελούσε απλώς ένα προσχέδιο στη βάση του οποίου γινόταν η συζήτηση των όρων συνεργασίας. Η εκδοχή της, ότι η εμπορική συνεργασία τους διεξαγόταν στη βάση emails και προφορικών συνομιλιών, περιοδικά και κατά περίπτωση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η θέση της κυπριακής εταιρείας δεν φαίνεται να απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αποδέχτηκε ως μέρος των διαπραγματεύσεων τις προφορικές συζητήσεις, τα emails και τις ανταλλαγές επισκέψεων εκπροσώπων των δυο εταιρειών, ωστόσο τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα αυτών, παρατήρησε ότι, ουδέποτε δεν οριστικοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο έγγραφο. Έκρινε επίσης ότι δεν προκύπτει από πουθενά, η αποδοχή της ρήτρας επιλογής forum και εφαρμοστέου δικαίου από την κυπριακή εταιρεία, και διαπίστωσε ότι στο ένα από τα εφτά emails που κατατέθηκαν ενόρκως στο δικαστήριο, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα μέρη προσδοκούσαν στην οριστικοποίηση της σύμβασης και άρα η αρχική πρόταση για Σύμβαση Διαμονής ουδέποτε δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Εν όψει των παραπάνω ευρημάτων το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το τότε άρθρο 23  του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι» (πλέον, βάσει του Κανονισμού 1215/2012, άρθρο 25) δεν τυγχάνει εφαρμογής, εφόσον η ύπαρξη συμφωνίας για ρήτρα αλλοδαπής δικαιοδοσίας αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή, και στην επίδικη αυτή περίπτωση η ρήτρα τύγχανε αμφισβήτησης. Επικαλέστηκε την υπόθεση SPRL Arcado (SPRL Arcado v. SA Haviland [1988] ECR 1539 [C-9/87]), στην οποία αποφασίστηκε ότι οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις για παράνομο τερματισμό της συνεργασίας αντιπροσωπείας αποτελεί «διαφορά εκ συμβάσεων» κατά την έννοια του άρθρου 5 (πλέον, βάσει του Κανονισμού 1215/2012, άρθρο 7) της Σύμβασης των Βρυξελλών και τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει δικαιοδοσία εκδίκασης της υπόθεσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Δημήτρη Δημηρίου v. Cyprus Popular Bank Public Co Limited κ.α. (2018), Πολιτική Έφεση υπ’ αριθμόν E151/156

Το Ανώτατο Δικαστήριο αφού υποβάθμισε τα παραδοσιακά κριτήρια σε βοηθητικά κριτήρια, αποφάνθηκε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δικογράφων δεν προσθέτουν κάτι στην δικαστική κρίση.

Athena Varianes v. Dr. Andreas Vorkas, appeal 269/2006

Cyprus Law on medical negligence - The appellant had filed a legal action against her doctor. The doctor is an eye specialist and well-known for his services to treat nearsightedness with laser surgeries. When the patient arrived home, she could already feel nuisances on both her eyes. There is still doubt as to whether patient's eye sight may ever fully recover.

Slowakische Republik v. Achmea BV, C-284/16

Όταν Διμερή Συνθήκη μεταξύ Κρατών μελών επικαλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο & η θέση των ρητρών διαιτησίας στην ΕΕ

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου v. Γεωργίου Ιεροδιακόνου, Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας v. Ιεροδιακόνου, Πολιτικές Εφέσεις υπ’ αριθμόν Ε306/2016 & Ε307/2016

To ζητήματα παραγραφής αλλά και της σχετικότητας των προτεινόμενων τροποποιήσεων εξετάζονται στο πλαίσιο της αίτησης τροποποίησης.