Slowakische Republik v. Achmea BV, C-284/16

Όταν Διμερή Συνθήκη μεταξύ Κρατών μελών επικαλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο & η θέση των ρητρών διαιτησίας στην ΕΕ

Διμερή Συνθήκη μεταξύ Κρατών μελών ενδέχεται να επικαλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο – Ερμηνεία άρθρων 267 & 344 της ΣΛΕΕ – Η θέση ρητρών διαιτησίας στην ενωσιακή έννομη τάξη – Αποζημιώσεις Ιδιωτών κατά Κράτους στη βάση ΣΛΕΕ και ΣΕΕ – Η θέση των ad-hoc διαιτητικών Δικαστηρίων στο Δίκαιο της ΕΕ.

H σημερινή Σλοβακική Δημοκρατία προ της ένταξής της στην ΕΕ είχε συνάψει Διμερή Επενδυτική Συνθήκη (ΔΕΣ) με τις Κάτω Χώρες. Εταιρεία ολλανδικών συμφερόντων, επικαλούμενη την διευκόλυνση των επενδύσεων ως σκοπό της επίδικης ΔΕΣ, εναντιώθηκε σε μεταρρυθμίσεις της Σλοβακική Δημοκρατίας και στη βάση ρήτρας διαιτησίας, αρμόδιο διαιτητικός τόπος καθορίστηκε η Γερμανία, μεταξύ άλλων ενεργοποιώντας έτσι τον Γερμανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ευθύς εξαρχής η Δημοκρατία προέβαλε ένταση ελλείψεως δικαιοδοσίας του επίμαχου ad-hoc διαιτητικό δικαστηρίου.

Το ΔΕΕ χρησιμοποιόντας ως αφετηρία την αυτονομία του δικαίου της ΕΕ και της οιωνεί Συνταγματικής δομής της Ένωσης, καταλήγει ότι έχουν αποκρυσταλλωθεί χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως η υπεροχή, το «άμεσο κάθετο αποτέλεσμα» και αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των κρατών. Ωστόσο είναι επιφυλακτικό και προ της αποφάσεως, χρησιμοποιώντας ως βάση σύγκρισης το Δικαστήριο Benelux, αναπτύσσει τους λόγους για τους όποιους ένα ad-hoc διαιτητικό δικαστήριο αποκλειστικά συνυφασμένο με ΔΕΣ, δεν αποτελεί Δικαστήριο κατά την έννοια του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ. Έξαλλου ο τόπος της διαιτησίας συνοδεύεται με εφαρμοστέο Δίκαιο ή Δίκαιο ελέγχου της αποφάσεως το Δίκαιο του εν λόγω δικαιοδοτικού οργάνου και άρα το καθ’ αυτό ad-hoc όργανο δεν χρειάζεται να έχει την δυνατότητα για προδικαστικό ερώτημα, καθώς η αποκλειστική υλική αρμοδιότητα του περιορίζεται στην ερμηνεία και εφαρμογή της ΔΕΣ. Επιπλέον, το άρθρο 344 της ΣΛΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει υποκείμενο ενός ένδικου μηχανισμού όπου ιδιώτης να αξιώσει αποζημιώσεις κατά του κράτους-μέλους.

Εν προκειμένω, ωστόσο, η ρήτρα διαιτησίας σε διμερή Διεθνή Συμφωνία μεταξύ κρατών-μελών, μπορεί όμως να θέσει εν αμφιβόλω, τη διασφάλιση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Ενωσιακού Δικαίου, η οποία διασφαλίζεται και μέσω της διαδικασίας της προδικαστικής παραπομπής που προβλέπει το άρθρο 267 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 267 και 344 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι αποκλείουν ρήτρας διαιτησίας διεθνούς συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή διάταξη δυνάμει της οποίας επενδυτής ενός από τα κράτη μέλη μπορεί, σε περίπτωση διαφοράς που αφορά επενδύσεις στο άλλο κράτος μέλος, να κινήσει διαδικασία κατά του κράτους μέλους αυτού ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου του οποίου τη δικαιοδοσία έχει αναλάβει την υποχρέωση να αποδεχθεί αυτό το κράτος μέλος.

Slowakische Republik v. Achmea BV, C-284/16

Αναφερόμενες υποθέσεις:

Γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΔΕΕ για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, της 18/12/14 (EU:C:2014:2454), Γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΔΕΕ για την Συμφωνία περί δημιουργίας ενοποιημένου συστήματος επιλύσεως διαφορών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της 08/05/11 (EU:C:2011:123), Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, Eco Swiss, C‑126/97, Miles, C‑196/09, Parfums Christian Dior, C‑337/95, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C‑377/13.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Δημήτρη Δημηρίου v. Cyprus Popular Bank Public Co Limited κ.α. (2018), Πολιτική Έφεση υπ’ αριθμόν E151/156

Το Ανώτατο Δικαστήριο αφού υποβάθμισε τα παραδοσιακά κριτήρια σε βοηθητικά κριτήρια, αποφάνθηκε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δικογράφων δεν προσθέτουν κάτι στην δικαστική κρίση.

Athena Varianes v. Dr. Andreas Vorkas, appeal 269/2006

Cyprus Law on medical negligence - The appellant had filed a legal action against her doctor. The doctor is an eye specialist and well-known for his services to treat nearsightedness with laser surgeries. When the patient arrived home, she could already feel nuisances on both her eyes. There is still doubt as to whether patient's eye sight may ever fully recover.

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου v. Γεωργίου Ιεροδιακόνου, Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας v. Ιεροδιακόνου, Πολιτικές Εφέσεις υπ’ αριθμόν Ε306/2016 & Ε307/2016

To ζητήματα παραγραφής αλλά και της σχετικότητας των προτεινόμενων τροποποιήσεων εξετάζονται στο πλαίσιο της αίτησης τροποποίησης.

Peter Gauweiler v. Deutscher Bundestag, C-62/14

Κατά τις διορθωτικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ δεν πρέπει να παρακινεί τα κράτη-μέλη να παραιτούνται από την επιβαλλόμενη εκ συνθηκών εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους.