Μαρκαλής Κωστής κ.α. v. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.α. (2018), υπ’ αριθμόν 5744/2013

Ερμηνεία του περί της επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013 και της σχέσης καταθετών και Τραπεζών.
0 Shares
0
0
0
0
0
0

Με την παρούσα προσφυγή επιχειρείται η ανατροπή της άρνησης έγκρισης αιτήματος, βάσει του ν. 12(I)/2013 (o περί της επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013), για μεταφορά κεφαλαίου. Οι αιτητές επιδίωξαν να αγοράσουν μετοχές Ελλαδικής Ανώνυμης Εταιρείας. Η προσφυγή των αιτητών απορρίφθηκε, καθώς το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προδικαστική ένσταση των καθ’ ων η αίτηση, δηλαδή ότι το επίδικο θέμα δεν εμπίπτει στην σφαίρα του Δημοσίου Δικαίου, αλλά στην σφαίρα του Ιδιωτικού Δικαίου και για αυτό εν προκειμένου δεν προσβάλλεται κάποια εκτελεστή διοικητική πράξη.

Ακολουθήθηκε η συλλογιστική της υποθέσεως FBME BANK LTD v. Κυπριακής Δημοκρατίας (2013) 3 Α.Α.Δ. 761 και ότι ο όποιος επηρεασμός δικαιωμάτων δια της παρέμβασης της πολιτείας σε συμβατική σχέση εξετάζεται σε αστικές διαδικασίες ως θέμα ιδιωτικού δικαίου. Η υφή της σχέσης καταθετών και Τράπεζας λιανικών εργασιών είναι ζήτημα Ιδιωτικού Δικαίου και τυχόν επηρεασμός από τις πρόνοιες του νόμου διέρχεται μέσα από την αποτυχία της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Λέχθηκε επίσης ότι οι περιοριστικές πρόνοιες του νόμου, και των συναφή διαταγμάτων, ουδόλως επηρεάζουν το ουσιαστικό δικαίωμα των καταθετών έναντι των χρημάτων των καταθέσεων τους, παρά μόνο τη δυνατότητα άμεσης και απεριόριστης πρόσβασης σε αυτό.

Μαρκαλής Κωστής κ.α. v. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.α. (2018), Αρ. 5744/2013

Αναφερόμενες υποθέσεις:

Δημοκρατία ν. Παντελή Α.Ε. 827, ημερομηνίας 25/4/1990, Kolokassides v. The Republic (1965) 3 CLR 542, Valana v. Republic, 3 R.S.C.C., 91, Registrar of Co-Operative Societies v. Nicolaides (1965) 3 CLR 164, Machlouzarides v. Republic (1985) 3 CLR, 2342, Χριστοδούλου κ.α. ν. Κεντρικής Τράπεζας κ.α. (2013) 3 Α.Α.∆. 427, FBME BANK LTD v. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, µέσω Υπουργείου Οικονομικών (2013) 3 Α.Α.∆ 761, ΒΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.α. ν. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ.α., υποθ. αρ. 1034/2013, ημερομηνίας 9/10/2014, ∆ηµοκρατία ν. Τόκα (1995) 3 ΑΑ∆, 218, Antoniou and others v. Republic (1984) 3 CLR 623.

0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Δημήτρη Δημηρίου v. Cyprus Popular Bank Public Co Limited κ.α. (2018), Πολιτική Έφεση υπ’ αριθμόν E151/156

Το Ανώτατο Δικαστήριο αφού υποβάθμισε τα παραδοσιακά κριτήρια σε βοηθητικά κριτήρια, αποφάνθηκε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δικογράφων δεν προσθέτουν κάτι στην δικαστική κρίση.

Slowakische Republik v. Achmea BV, C-284/16

Όταν Διμερή Συνθήκη μεταξύ Κρατών μελών επικαλύπτει το Ενωσιακό Δίκαιο & η θέση των ρητρών διαιτησίας στην ΕΕ

Peter Gauweiler v. Deutscher Bundestag, C-62/14

Κατά τις διορθωτικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ δεν πρέπει να παρακινεί τα κράτη-μέλη να παραιτούνται από την επιβαλλόμενη εκ συνθηκών εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους.