Οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μιλώντας για Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα δεν είναι αρκετό ένα τυπικό δικαστικό σώμα, που απλώς συγκροτείται και παρακάθεται στις υποθέσεις που προωθούνται ενώπιον του.

Σε καμία περίπτωση το ΔΕΕ δεν πρέπει να συγχέεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο δεν αποτελεί όργανο της ενώσεως αλλά υπάγεται στο Διεθνή Οργανισμό, Συμβούλιο της Ευρώπης, και συστήθηκε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. για να διασφαλίσει την εφαρμογή της εν λόγω Συμβάσεως. Παρόλα αυτά, η νομολογία που εκπονείται από το ΕΔΑΔ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το δίκαιο της ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση συνιστά επίσης γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ, βάσει του άρθρου 6 και διάταξης 2 της ΣΕΕ.

Ένας εκτελεστικός μηχανισμός, όπως αυτός της επιτροπής ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, δεν είναι αρκετός για την ανάγκη μιας υψηλού βαθμού πειθαρχίας που απαιτείται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως αυτό ιδρύθηκε, εξελίχθηκε και ως προς την κατεύθυνση που μοιάζει ότι θα εξελιχθεί.   Όμως δεν είναι αρκετό ούτε ένα τυπικό δικαστικό σώμα, που απλώς συγκροτείται και παρακάθεται στις υποθέσεις που προωθούνται ενώπιον του.

Ο πολύπλοκος αυτότροφος πολιτικός χαρακτήρας της ενώσεως, οι ποικίλες σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και η πλήρης αντιστοιχία του ΔΕΕ, ως δικαιοδοτικού ενωσιακού οργάνου με τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα, αναγάγουν την αναγκαιότητα για ένα ισχυρό πλέγμα κυκλικής αλληλεπίδρασης.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

When the GDPR goes wrong…

This article discusses the unseen danger when the EU data-commissioners start capriciously implying the vague text of GDPR.

Φιλοσοφία του Δικαίου και Θανατική Ποινή

Η κινηματογραφική απόδοση της «δικαιοσύνης» και του ηρωισμού χαράσσει με ιδιαίτερη ευκολία τις συνειδήσεις μας και στην αντίθετη όχθη η, τεθειμένων διαδικασιών, θανατική ποινή ξεσηκώνει την αγανάκτηση και οργή, αντίθεση που προσωπικά την αναγάγω στην ολοένα μειούμενη ταύτιση των κοινωνών προς τα κυβερνητικά όργανα και στην έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης της αρχής της πλειοψηφίας και της ελευθερίας της κομματικής δράσεως.

Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας

Οι αστοχίες και οι αδυναμίες του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, δηλαδή τα ολοένα και πιο συχνά εμφανιζόμενα επιχειρηματικά περιστατικά τα οποία αδυνατεί το Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο να υπάξει και να ρυθμίσει ορθά και ηθικά έχουν κάποια αίτια.