Η ελευθερία εγκατάστασης δικηγόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάλυση Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Οδηγία 98/5/ΕΚ) και σχολιασμός απόφασης Jakubowska (C-225/09)
0 Shares
0
0
0
0
0
0

Η σημαντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθάρρυνε τη μετακίνηση των δικηγόρων, αρχής γενομένης τέσσερεις δεκαετίες πριν με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής Συνθήκη Λειτουργίας). Αυτό έγινε ως αποτέλεσμα της εμφάνισης ενός τύπου δικηγόρων, που εργάζονταν σε μεγάλες ή μεσαίες εταιρίες και με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση πολύπλοκων εμπορικών διακρατικών ζητημάτων1.

Ο νέος κοινοτικός και πιο επιχειρηματικός προσανατολισμός πήρε ένα διστακτικό χαρακτήρα και ορθώς, αφού έπρεπε να γίνουν τομές σε μια σειρά από λεπτά ζητήματα. Υπάρχουν καίριες διαφορές στην οργάνωση της νομικού συστήματος  μεταξύ των κρατών-μελών. Ενδεικτικά, σε πολλές επικράτειες το λειτούργημα της δικηγορίας ασκείται από ένα ενιαίο επάγγελμα, παράλληλα όμως υπάρχει και ο κατακερματισμός των καθηκόντων αυτών σε εντελώς διακριτά επαγγέλματα (έχουμε τη συζυγία Barristers-Solicitors και την συζυγία Δικηγόρου-Συμβολαιογράφου). Διαφορές παρατηρούμε και στον τρόπο ρύθμισης του επαγγέλματος, μερικές χώρες είναι φιλελεύθερες και με ελάχιστες διατάξεις ρύθμισης (π.χ. Σουηδία), ενώ σε άλλες ο δικηγόρος υπόκειται σε ασφυκτικό έλεγχο (π.χ. Γερμανία).2

Το πνεύμα της πολιτικής που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί είναι πρωτίστως η άρση κάθε μορφής διάκρισης βάσει υπηκοότητας3, με ταυτόχρονη όμως προστασία των εγχώριων ρυθμίσεων του επαγγέλματος, αφού υποχρεώνει τον μετακινούμενο δικηγόρο να τηρεί τους επαγγελματικούς κανόνες τόσο του κράτους-μέλους καταγωγής όσο και του κράτους-μέλους υποδοχής4.

Η Συνθήκη Λειτουργίας διαχωρίζει την ελευθερία αυτή σε δυο διακριτές περιοχές. Στα άρθρα 49 μέχρι 55 έχουμε τα ζητήματα περί ελευθερίας εγκατάστασης, και στα άρθρα 56 μέχρι 62 τα ζητήματα περί ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Οι έννοιες αυτές οριοθετήθηκαν κατά την υπόθεση Gebhard5.

  1. Gilles Muller (2015). Free Movement of Lawyers Within the EU Internal Market: Achievements and Remaining Challenges. European Business Law Review. Issue 3, Volume 26
  2. Tinne Heremans (2010). Free movement of Lawyers in the European Union. Common Market Law Review. Issue 6, Volume 47
  3. Ενδεικτική υπόθεση, Jean Reyners v. Βελγικού Δημοσίου (C-2/74)
  4. Φ. Τ. Πιέρρος, Λ. Α. Μιχαλοπούλου-Δώρη (1992). Η Κοινωνική Πολιτικής της ΕΟΚ. Εκδόσεις Παπαζήση
  5. Reihard Gebhard v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (C-55/94)
0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

When the GDPR goes wrong…

This article discusses the unseen danger when the EU data-commissioners start capriciously implying the vague text of GDPR.

Φιλοσοφία του Δικαίου και Θανατική Ποινή

Η κινηματογραφική απόδοση της «δικαιοσύνης» και του ηρωισμού χαράσσει με ιδιαίτερη ευκολία τις συνειδήσεις μας και στην αντίθετη όχθη η, τεθειμένων διαδικασιών, θανατική ποινή ξεσηκώνει την αγανάκτηση και οργή, αντίθεση που προσωπικά την αναγάγω στην ολοένα μειούμενη ταύτιση των κοινωνών προς τα κυβερνητικά όργανα και στην έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης της αρχής της πλειοψηφίας και της ελευθερίας της κομματικής δράσεως.

Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας

Οι αστοχίες και οι αδυναμίες του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, δηλαδή τα ολοένα και πιο συχνά εμφανιζόμενα επιχειρηματικά περιστατικά τα οποία αδυνατεί το Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο να υπάξει και να ρυθμίσει ορθά και ηθικά έχουν κάποια αίτια.